• Instrukcja Kancelaryjna

  w urzędzie, przedsiębiorstwie, firmie.

  Praktyka i Bezpieczeństwo w Czynnościach Kancelaryjnych

  Czyli kształtowanie sprawności funkcjonalnej urzędu/przedsiębiorstwa/firmy.

  Jakie techniki stosować w przetwarzania dokumentów?

  Jak doskonalić ten proces?

  Cel szkolenia:

   Po ukończeniu zajęć słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu podniesienia efektywności zarządzania dokumentacją i poprawy organizacji pracy w urzędzie/przedsiębiorstwe/firmie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tzw. dobrą praktyką i zasadami zarządzania dokumentacją zarówno papierową jak i elektroniczną, zdobędą także wiedzę o prawidłowym i sprawnym procesie tworzenia prawa wewnętrznego w obszarze instrukcji kancelaryjnej. Zapoznają się z modelami przepływu informacji/dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania.

  Dodatkowo, osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat określający obszar prawa i stosowania dobrej praktyki w zakresie przedstawionej wiedzy, zgodny z zakresem szkolenia.

  Plan i tematyka szkolenia:

  1. Rola i klasyfikacja podstawowych aktów prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji

  – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

  – Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

  – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

  2. Słowniczek pojęć związanych z dokumentowaniem i archiwizacją

  3. Odpowiedzialność pracownika za powierzone i przetwarzane dokumenty

  – Zasady ochrony powierzonych danych osobowych

  – Dokumenty niejawne

  – Tajemnica instytucji

  – Bezpieczeństwo dokumentacji jawnej

  – Akty prawne związane z ochroną informacji

  – Atrybuty bezpieczeństwa informacji

  – Zasady zapewnienia bezpieczeństwa informacji

  – Normy w przetwarzaniu informacji

  4. Tworzenie, wdrażanie i doskonalenie Instrukcji Kancelaryjnej

  – Rola Koordynatora Czynności Kancelaryjnych - (KCK).

  – Zarządzenia wewnętrzne wprowadzające stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (RWA), Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej

  – Rozszerzanie RWA (z udziałem archiwum miejscowo właściwego)

  – Doskonalenie pracy

  5. Rodzaje nowoczesnej dokumentacji, dokument i jego charakterystyka.

  – Dowód pierwszorzędny

  – Pojęcie „Dokument”

  – Rodzaje dokumentów

  – Dokument elektroniczny

  – Zabezpieczenie oryginalności dokumentów

  – Lokowanie pieczęci urzędowych, podpisów i dat na dokumencie, kolory, rodzaje atramentów i tuszy, lakowanie i wyciskanie znaków, inne zabezpieczenia

  – Kopiowanie dokumentów

  – Sporządzania odwzorowań cyfrowych

  – Weryfikacja autentyczności dokumentu (barkody i inne rodzaje sygnowania elektronicznego)

  6. Fizyczne właściwości dokumentu

  – Papierowe nośniki dokumentu

  – Elektroniczne nośniki dokumentu

  – Przesyłki w formie e-mailowej, elektroniczna skrzynka podawcza

  – Inne nośniki

  7. Dobra praktyka przetwarzania dokumentów.

  – Stanowisko pracy z dokumentami

  – Rozpoczęcie, i zakończenie pracy z dokumentami

  – Przechowywanie dokumentów

  – Skuteczne niszczenie dokumentów papierowych (także danych na innych nośnikach)

  – Postępowanie z aktami w sytuacji reorganizacji/likwidacji komórki organizacyjnej lub ustania działalności jednostki

  8. Kategorie dokumentów

  – Dokument generujący akta sprawy

  – Dokument nietworzący akt sprawy

  9. Obieg dokumentów

  – Tworzenie dokumentu

  – Metryka dokumentu

  – Otrzymywanie (wpływ) dokumentu

  – Otwieranie i sprawdzanie korespondencji/przesyłki wpływającej

  – Wysyłanie dokumentu

  – Przekazywanie dokumentu

  – Dokument wewnętrzny

  10. Punkty zatrzymań

  – Punkt kancelaryjny

  – Kierownik podmiotu

  – Dekretacja ręczna, elektroniczna, zastępcza

  – Prowadzący sprawę

  – Akceptujący

  – Akceptacją jedno lub wielostopniowa projektu dokumentu

  11. Tworzenie metadanych opisujących:

  – Przesyłki wpływające

  – Przesyłki wychodzące

  – Sprawy nie będące przesyłkami

  – Sprawę

  12. Praktyka kancelaryjna w systemie EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją)

  13. Sprawa

  – Prowadzenie spisów i opisów

  – Zakładanie teczek aktowych i podteczek

  – Nadawanie znaku sprawy

  – Interoperacyjność znaku sprawy

  14. Porządkowanie i przechowywanie dokumentów

  – Zasady funkcjonowania składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych

  – Procedura wypożyczenia dokumentu, karta wypożyczeń

  – Weryfikacja tożsamości i uprawnień w żądaniu wydania dokumentu

  – Podstawa bezpiecznego udostępniania dokumentu i wybranych danych z dokumentu

  15. Archiwizacja

  – Obowiązki archiwizacyjne, dokumentacja niearchiwalna

  – Przechowywaniem dokumentacji, składnica akt

  16. Test końcowy z elementami pracy z dokumentem

  Materiały szkoleniowe:

  1) Wybrane wzory dokumentów i ich spisów.

  2) Do wglądu przykładowy komplet dokumentów wdrażających instrukcje w tym kancelaryjną.

  3) Próbki różnych nośników dokumentów np. typu papierowego - „niezniszczalne”, „niekopiowalne”, uwierzytelnione.

  Informacje dodatkowe:

  – Możliwość kontaktu z wykładowcą po zakończeniu szkolenia, ew. dalsza usługa typu „hotline”.

  – Wyczerpujące, unikalne, autorskie materiały szkoleniowe.

  – Szkolenie może być przygotowane w sposób uwzględniający specyfikę pracy i potrzeb osób szkolonych, także celów socjotechnicznych i psychologicznych pożądanych przez kierownictwo urzędu/instytucji/firmy.

  Grupa docelowa:

  – Kadra kierownicza urzędów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy, pracownicy zajmujących się merytorycznym załatwianiem spraw w urzędzie i planowaniem logistyki pracy.

  – Pracownicy archiwów, odpowiedzialni za archiwum, oraz zarządzanie obiegiem dokumentów w instytucji/firmie.

  – Pracownicy organów administracji publicznej, rządowej, samorządowej i specjalnej.

  – Pracownicy przedsiębiorstw w których konieczne jest zaprojektowanie i wdrożenie spójnego, jednolitego, opartego na zaplanowanych zasadach, przepływu informacji.


  Cena szkolenia - 350 zł.